เลือกภาษา     ภาษาไทย    中文版    Italiano
 
 
 

GETC รองรับทั้งในส่วนของการออกแบบ การผลิตและ
การพัฒนาคุณภาพสินค้า ทั้งในสายงานค้าปลีก, งานชั้นโชว์
สินค้า รวมถึงสายงานอุตสาหกรรมและระบบจัดเก็บสินค้าทั่วไป

• การออกแบบ

• การปรังปรุงผลิตภัณฑ์

• ติดต่อประสานงาน

• การจัดการแผนงาน